برچسب: 1400 تا 1401

1 مهر 1400
اجتماعی

ثبت نام بیمه تکمیلی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه آغاز شد

نام نویسی بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه برای سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ آغاز شد.