برچسب: گره های ترافیکی

14 شهریور 1400
اخبار

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان:

باند شمالی و جنوبی اتوبان امیرکبیر تعریض می شود

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان از تعریض باندهای شمالی و جنوبی اتوبان امیرکبیر و احداث کنارگذر اتوبان معلم برای کاهش حوادث ترافیکی و افزایش ایمنی در رانندگی، به عنوان دو ورودی شهر اصفهان خبر داد.