برچسب: گاوخونی

14 تیر 1400
اجتماعی

دانشگاه صنعتی اصفهان از 22 تا 24 تیرماه:

نخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، چالش ها و فرصت های پیش رو

نخستین کنگره "استان اصفهان و توسعه ملی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو" از ٢٢ تا ٢۴ تیرماه در دانشگاه صنعتی اصفهان بصورت حضوری و مجازی برگزار می گردد.