برچسب: کی اصفهاننظام پزش

25 مرداد 1400
اخبار

نتخابات نظام پزشکی اصفهان؛

اعضای هیات رئیسه نظام پزشکی اصفهان انتخاب شدند

با حضور هیات مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان، اعضای هیات رئیسه این سازمان انتخاب شدند.