برچسب: کنتور آب

اجتماعی
1 شهریور 1400 - 9:00 ق.ظ

مدیرکاهش آب بدون درآمد آبفای اصفهان خبر داد

گام بزرگ آزمایشگاه کنترل کیفیت کنتورآب برای کسب گواهینامه استاندارد 17025

استانداردسازی شرایط محیطی آزمایشگاه کنترل کیفیت کنتور آبفای اصفهان به منظور استقرار استاندارد 17025 در دستور کار قرارگرفت.