برچسب: کنترل بارگذاری ها

اجتماعی
31 مرداد 1400 - 7:00 ب.ظ

یک فعال محیط زیست تأکید کرد:

توسعه نادرست، اصفهان را به بن بست زیست محیطی رسانده است

محمد کوشافر، با اشاره به اینکه اصفهان از دهه های گذشته در یک سیکل نادرست توسعه قرار گرفته و شرایط اصفهان متاثر از این توسعه و نیز توسعه کشور بوده است، اظهار کرد: این مسیر اصفهان را اکنون به یک بن بست زیست محیطی رسانده و به طور مشخص آب و هوا دو عامل زیستی محدود کننده در اصفهان هستند.