برچسب: کنارگذر شرق اصفهان

11 مرداد 1400
اجتماعی

با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد؛

افتتاح 8 کیلومتر از آزادراه شرق اصفهان

بخش باقیمانده آزادراه شرق اصفهان به طول 8 کیلومتر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.