برچسب: کمیسیون صنایع

20 مرداد 1400
اخبار

در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت:

لزوم تدوین استراتژی صنعتی استان اصفهان

در نشست اعضای کمیسیون صنايع اتاق بازرگانی اصفهان، گزارش کمیته های تخصصی ذيل اين کمیسیون قرائت شد و لزوم تدوین استراتژی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت آن تاکید شد.