برچسب: کمیسیون اقتصادی مجلس

28 شهریور 1400
اخبار

دولت می تواند 47 درصد از سهام عدالت قبلی را به جاماندگان اختصاص دهد

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: دولت می‌تواند 47 درصد از سهام عدالت که دولت قبلی به نفع خود مصادره کرد را برای تخصیص به جاماندگان سهام عدالت پرداخت کند.

24 شهریور 1400
اخبار

به میزبانی اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد:

ششمین گردهمایی روسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشوردر قالب فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار

ششمین گردهمایی روسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در قالب فراکسیون اتحاد برای توسعه پایداربه میزبانی اتاق کرمان برگزارشد.