برچسب: کمبود تولید

17 شهریور 1400
اخبار

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان

افزایش قیمت ها با حقوق و دستمزدها همخوانی ندارد

افزایش قیمت ها با حقوق و دستمزدها همخوانی ندارد، در حالیکه پیش از این، علاوه بر خرید امکان پس انداز برای خانواده ها وجود داشت.