برچسب: عملکرد اوقاف استان اصفهان

9 شهریور 1400
اجتماعی

معاون مسابقات و تبلیغ و ترویج مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف کشور:

نظم برگزاری مسابقات قرآن در اصفهان قابل تقدیر است

معاون مسابقات و تبلیغ و ترویج مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف گفت: نظم برگزاری مسابقات قرآن در اصفهان قابل تقدیر است و این مسابقات در سطح ملی در حال برگزاری است.