برچسب: عمران شهری

29 شهریور 1400
اجتماعی

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

افزایش نظارت و بازرسی از پارکینگ ها و پل های شهری

سند راهبردی نگهداری از دارایی های فیزیکی شهرداری اصفهان تدوین شد.