برچسب: عمارت

29 فروردین 1399
دیدنی

عمارت تاریخی از دوران زندیه در میراث جهانی یونسکو

باغ اکبریه یا همان عمارت اکبریه، یکی از باغ های زیبای دوره زندیه ایران است.