برچسب: عماد افروغ

25 خرداد 1401
اخبار

مختارپور: عماد افروغ، روشنفکرِ مسئولِ متعهدِ حاضر در صحنه جامعه است

آیین رونمایی کتاب «فریادهای خاموش روزنگاشت تنهایی» تالیف عماد افروغ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.