برچسب: علیشیر نوایی

20 بهمن 1399
فرهنگ و تاریخ

علیشیر نوایی، ادیب دولتمردی که سفیر دوستی ملت‌ها شد

پژوهشگران حوزه فرهنگی در بزرگداشت امیر علیشیر نوایی بر تاثیر فرهنگی این ادیب، وزیر و عارف قرن نهم هجری تاکید کرده و وی را سفیر دوستی کشورهای منطقه دانستند.