برچسب: رسم الخط

اصفهان
6 خرداد 1399 - 10:08 ق.ظ

گونه های نگارش

رسم الخط زبان فارسی

با آنکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی سالهاست در زمینه رسم الخط یا شیوه نگارش زبان فارسی به فعالیت اشتغال داشته ، اما تا به امروز در دستیابی به شیوه‌ای واحد که مورد قبول تمامی صاحبنظران باشد ، ناکام مانده است .