برچسب: رئیس مرکز پژوهش های مجلس

اخبار
13 مرداد 1401 - 1:00 ب.ظ

ضرورت تقویت ارتباط نهاد حکمرانی با دانشکده ها و پژوهشکده ها در کشور

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر تقویت ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی با نهاد حکمرانی کشور گفت: رویدادهایی مانند پارلمان دانشجویی می تواند دانشجویان و نخبگان را با چالش های نظام حکمرانی آشنا کرده و آنان را برای آینده آماده کنند.