برچسب: دیسپاچینگ

اخبار
15 تیر 1400 - 9:40 ق.ظ

مدیر دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع برق استان اصفهان

خاموشی ها تابع نیاز شبکه است

از جمله فعالیت های دیسپاچینگ در مدیریت اضطراری بار، هماهنگی امور برق شهرستانها نسبت به توافق با صنایع برای استفاده از طرحهای : الف: کاهش بار 90 درصدی در یک روز از ساعت 12 تا 17 ، ب: کاهش بار 50 درصدی در دو روز از ساعت 12 تا 17 ، ج: کاهش بار 20 درصدی در پنج روز از ساعت 12 تا 17 و د: اعمال مدیریت اضطراری بار مطابق جدول از ساعت 12تا17 می باشد.