برچسب: آتش بس

28 اسفند 1399
بین الملل

پیشخوان بین الملل

روزنامه 8 صبح نوشته: پس از ارائه طرح دولت انتقالی صلح توسط آمریکا به دولت اشرف غنی و طالبان، رایزنی ها درباره تهیه طرح تعدیلی آن در حال انجام است.