برچسب: آب های زیرزمینی

23 شهریور 1400
اجتماعی

دانشیار سابق گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

فرونشست زمین از مناطق شمالی، وارد بخش‌های مرکزی اصفهان شده است

همایون صفایی؛ دانشیار سابق گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان گفت: در مناطقی که آبرفت وجود دارد، بر اثر برداشت آب‌های زیرزمینی فاصله بین خلل و فرج از آب خالی و در نهایت زمین دچار نشست می‌شود؛ البته میزان فرونشست در برخی نقاط شهر توسط سازمان نقشه برداری پایش شده و در نهایت نشان داده که در مناطق شمالی فرونشست زیاد بوده و به تدریج وارد بخش‌های مرکزی شهر شده است.