برچسب: آب رسانی سیار

15 شهریور 1400
اجتماعی

در سخت¬ترین تابستان نیم قرن اخیر صورت گرفت؛

سربلندی آبفای استان اصفهان در تامین آب شرب پایدار مشترکان

تابستان 1400 یکی از سخت­ترین تابستان ها از نظر تامین و توزیع آب بین مشترکین بود که آبفای استان اصفهان با سربلندی از این آزمون بیرون آمد.