برچسب: آب بدون درآمد

1 شهریور 1400
اجتماعی

مدیرکاهش آب بدون درآمد آبفای اصفهان خبر داد

گام بزرگ آزمایشگاه کنترل کیفیت کنتورآب برای کسب گواهینامه استاندارد 17025

استانداردسازی شرایط محیطی آزمایشگاه کنترل کیفیت کنتور آبفای اصفهان به منظور استقرار استاندارد 17025 در دستور کار قرارگرفت.