برچسب: آبفا استان،دانشگاه

9 مرداد 1400
اجتماعی

در جلسه کمیته راهبردی تحقیقات آبفای اصفهان تاکید شد؛

ضرورت تعامل دانشگاه با صنعت آبفا

هاشم امینی مدیر عامل آبفای استان اصفهان در جلسه کمیته راهبردی تحقیقات ، بر ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت آبفا تاکید کرد.