برچسب: آبفای مناطق ششگانه

اجتماعی
23 شهریور 1400 - 1:00 ب.ظ

تجلیل از کادر بهداشت و درمان

همزمان با مرحله نخست واکسیناسیون تجمیعی کارکنان آبفای استان اصفهان

همزمان با مرحله نخست واکسیناسیون تجمیعی کارکنان آبفای استان اصفهان، از کادر بهداشت و درمان بیمارستان صحرایی الزهرا تجلیل شد.