برچسب: آبفای اصفهان

2 شهریور 1400
اخبار

نخستین بار در صنعت آب و فاضلاب کشور صورت گرفت؛

آغاز دوره آموزشی نویسندگان کوچک با رویکرد مصرف بهینه آب توسط آبفای اصفهان

نخستین دوره آموزشی نویسندگان کوچک با رویکرد مصرف بهینه آب در فضای مجازی توسط آبفای استان اصفهان آغاز شد.