برچسب: آبرسانی شرق اصفهان

3 شهریور 1400
اخبار

کشف بزرگ آبفای استان اصفهان؛

سرقت 55000 مترمکعبی آب از خط آبرسانی شرق اصفهان

با کشف برداشت غير مجاز از شير هواي خط آبرساني شرق اصفهان، از برداشت غیرمجاز روزانه 25 مترمکعب آب جلوگیری شد.